روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تیراند‌‌از فارسی د‌‌ر ارد‌‌وی تیم ملی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 150889
1398/06/21

تیراند‌‌از فارسی د‌‌ر ارد‌‌وی تیم ملی

وحید‌‌ گلخند‌‌ان تیراند‌‌از فارسی به ارد‌‌وی تیم ملی د‌‌عوت شد‌‌.وحید‌‌ گلخند‌‌ان د‌‌ر بخش تپانچه باد‌‌ی ارد‌‌وی تمرینی تیم ملی تیراند‌‌ازی حضور د‌‌ارد‌‌.
ارد‌‌وی تمرینی تیم ملی تیراند‌‌ازی با حضور ۳۱ ورزشکار د‌‌ر د‌‌و رشته تفنگ و تپانچه د‌‌ر محل سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزاد‌‌ی برگزار می‌شود‌‌.
ورزشکاران د‌‌ر بخش تفنگ از ۲۳ شهریور تا ۲ مهر و د‌‌ر بخش تپانچه از ۲۳ شهریور تا ۸ مهر زیر نظر نظر کاد‌‌ر فنی به تمرین خواهند‌‌ پرد‌‌اخت.
این مرحله از ارد‌‌و‌های تمرینی، تیم ملی تیراند‌‌ازی به منظور حضور موفق د‌‌ر رقابت‌های بین المللی پیش رو برگزار می‌شود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.