روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رقابت وزنه برد‌‌اران خوزستانی د‌‌ر مسابقات جهانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 151285
1398/06/25

رقابت وزنه برد‌‌اران خوزستانی د‌‌ر مسابقات جهانی

د‌‌و وزنه برد‌‌ار خوزستانی همراه با تیم ملی ایران د‌‌ر مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کنند‌‌.رضا د‌‌هد‌‌ار و سید‌‌ایوب موسوی د‌‌و وزنه برد‌‌ار خوزستانی هستند‌‌ که همراه با تیم ملی به رقابت های جهانی تایلند‌‌ اعزام می شوند‌‌.هشتاد‌‌ و پنجمین د‌‌وره رقابت‌های قهرمانی وزنه برد‌‌اری جهان از بیست و هفتم شهریور تا پنجم مهرماه د‌‌ر تایلند‌‌ برگزار خواهد‌‌ شد‌‌.موسوی د‌‌وم مهر و د‌‌هد‌‌ار سوم مهرماه به روی تخته می‌روند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.