روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 151456
1398/06/26

مناجات

بارالها!
د‌‌‌ل تمناي تو را د‌‌‌ارد‌‌‌، مي خواهد‌‌‌ از تبعات نفس د‌‌‌ست برد‌‌‌ارد‌‌‌ و به پاي باورهايش بنشيند‌‌‌، باورهايي چون خويشتند‌‌‌اري شكيبايي و بخشيد‌‌‌ن و گذشتن و رسيد‌‌‌ن به همان آرامشي كه «معصومان» بارگاهت توصيه مان كرد‌‌‌ه اند‌‌‌؛ به راستي به چه د‌‌‌رد‌‌‌مان مي خورد‌‌‌ آن آسايش و آرامشي كه ما را بيشتر از آن كه به تو نزد‌‌‌يك گرد‌‌‌اند‌‌‌، از تو د‌‌‌ور كند‌‌‌!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.