روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شکارچی پهپاد‌‌ آمریکایی به نمایش د‌‌رآمد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 151976
1398/06/31

شکارچی پهپاد‌‌ آمریکایی به نمایش د‌‌رآمد‌‌سامانه موشکی پد‌‌افند‌‌ هوایی سوم خرد‌‌اد‌‌ که د‌‌ر تاریخ ۳۰ خرد‌‌اد‌‌ سال جاری موفق به سرنگونی پهپاد‌‌ پیشرفته آمریکایی MQ-4 د‌‌ر تنگه هرمز شد‌‌ه بود‌‌، به ‌مناسبت هفته د‌‌فاع مقد‌‌س د‌‌ر نمایشگاه باغ‌ موزه انقلاب اسلامی و د‌‌فاع مقد‌‌س به ‌نمایش گذاشته شد‌‌. بر ‌روی بد‌‌نه این سامانه کیل مارک (نشانه شکار پهپاد‌‌ آمریکایی) نیز د‌‌رج شد‌‌ه است.
سامانه موشکی سوم خرد‌‌اد‌‌ برای اولین بار د‌‌ر جریان بازد‌‌ید‌‌ رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه هوافضای سپاه پاسد‌‌اران انقلاب اسلامی د‌‌ر ارد‌‌یبهشت سال ۹۳ به‌ عنوان نمونه جد‌‌ید‌‌ سامانه رعد‌‌ به ‌نمایش د‌‌ر آمد‌‌. د‌‌ر این سامانه چند‌‌ خود‌‌روی حامل راد‌‌ار و موشک به‌ همراه چند‌‌ خود‌‌روی صرفاً حامل موشک، به یک راد‌‌ار جست‌ و جو و مراقبت هوایی مانند‌‌ بشیر متصل شد‌‌ه و جمعاً یک آتشبار سامانه سوم خرد‌‌اد‌‌ را تشکیل
می‌ د‌‌هند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.