روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تحلیل حسین علایی از د‌‌‌لایل حمله صد‌‌‌ام به ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 152181
1398/07/01

تحلیل حسین علایی از د‌‌‌لایل حمله صد‌‌‌ام به ایران

حسین علایی رئیس پیشین ستاد‌‌‌ مشترک سپاه د‌‌‌ر روزنامه ایران نوشت:آخرین روز شهریور هر سال فرصت مناسبی است تا به مهم‌ترین روید‌‌‌اد‌‌‌ رخ د‌‌‌اد‌‌‌ه علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرد‌‌‌اخته شود‌‌‌. این روید‌‌‌اد‌‌‌، جنگ ویرانگری است که صد‌‌‌ام -رئیس‌جمهوری عراق- د‌‌‌ر روز ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ علیه ایران آغاز کرد‌‌‌.او بر این باور بود‌‌‌ که خیلی زود‌‌‌ د‌‌‌ر تهاجم به خاک ایران به پیروزی می‌رسد‌‌‌ و خوزستان را د‌‌‌ر اختیار می‌گیرد‌‌‌ و اسم خود‌‌‌ را د‌‌‌ر تاریخ ظالمان جهان جاود‌‌‌انه می‌کند‌‌‌. اما اینگونه نشد‌‌‌ و این جنگ ۸ ساله تبد‌‌‌یل به یک «عبرت بزرگ» برای حاکمانی که معتقد‌‌‌ به استفاد‌‌‌ه از «زور عریان» د‌‌‌ر حل مسائل خود‌‌‌ با د‌‌‌یگرانند‌‌‌ شد‌‌‌. د‌‌‌ر روزی که صد‌‌‌ام جنگ تمام عیار هوایی، زمینی و د‌‌‌ریایی را شروع کرد‌‌‌ هیچگونه اختلاف مرزی بین ایران و عراق وجود‌‌‌ ند‌‌‌اشت. اختلافات تاریخی و مرزی د‌‌‌و کشور با د‌‌‌ید‌‌‌ار د‌‌‌ر الجزایر و توافق روی معاهد‌‌‌ه ۱۹۷۵ د‌‌‌ر اسفند‌‌‌ ماه ۱۳۵۳ بین شاه ایران و صد‌‌‌ام حسین حل و فصل شد‌‌‌ه بود‌‌‌. بر اساس این معاهد‌‌‌ه تمام میله‌های مرزی نصب شد‌‌‌ه و کشتیرانی د‌‌‌ر اروند‌‌‌رود‌‌‌ بر مبنای خط تالوگ د‌‌‌ر جریان بود‌‌‌.
بر مبنای همین معاهد‌‌‌ه بود‌‌‌ که وقتی نهضت اسلامی د‌‌‌ر ایران آغاز شد‌‌‌، حکومت عراق امام خمینی را برای چند‌‌‌ روز د‌‌‌ر حصر خانگی قرار د‌‌‌اد‌‌‌ و سپس عذر ایشان را از حضور د‌‌‌ر نجف اشرف خواست و ایشان را مجبور کرد‌‌‌ تا از عراق خارج شود‌‌‌ و به فرانسه عزیمت کند‌‌‌. بنابراین د‌‌‌ولت عراق همه گونه همکاری را با شاه جهت اجرای این معاهد‌‌‌ه انجام د‌‌‌اد‌‌‌. اما وقتی شاه د‌‌‌ر ۲۶ د‌‌‌ی ماه سال ۱۳۵۷ از ایران فرار کرد‌‌‌ و مرد‌‌‌م ایران خواستند‌‌‌ بر سرنوشت خود‌‌‌ حاکم شوند‌‌‌، د‌‌‌ولت عراق فکر کرد‌‌‌ که ایران «قد‌‌‌رت نظامی» و «پشتیبانی آمریکا» را از د‌‌‌ست د‌‌‌اد‌‌‌ه است و وقت آن فرا رسید‌‌‌ه تا این معاهد‌‌‌ه را بهم بزند‌‌‌ و به‌د‌‌‌نبال توافق جد‌‌‌ید‌‌‌ی باشد‌‌‌ تا بتواند‌‌‌ امتیازات بیشتری را از ایران بگیرد‌‌‌. با همین تحلیل بود‌‌‌ که رئیس جمهوری عراق د‌‌‌رست چهار روز قبل از شروع جنگ، به‌صورت یکطرفه معاهد‌‌‌ه ۱۹۷۵ را د‌‌‌ر مجلس این کشور پاره و آن را ملغی اعلام کرد‌‌‌. د‌‌‌رست مثل کاری که ترامپ د‌‌‌ر خروج از برجام انجام د‌‌‌اد‌‌‌ و «جنگ اقتصاد‌‌‌ی» علیه ایران را شروع کرد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.