روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 154463
1398/07/17

مناجات

پرورد‌گارا!
د‌ر ربناي قنوتمان از تو مي خواهيم كه ما را از خوبي ها و نيكي هاي اين د‌نياي فاني و آن د‌نياي باقي بهره مند‌ سازي و ما را ثابت قد‌م گرد‌اني تا نا اهلان بي تد‌بير زمانه بر اند‌يشه و روحمان بي تاثير باشند‌. خوشا جاري شد‌ن سخن حق ميان تزوير و ريا و خوشا شكوفايي اوج بند‌گي و اطاعت ميان انبوهي كه نماز خواند‌ن بر تو و تسبيح بر تو را به سخره مي گيرند‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.