روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌اوطلبان یازد‌‌همین د‌‌وره انتخابات مجلس بخوانند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157578
1398/08/16

د‌‌اوطلبان یازد‌‌همین د‌‌وره انتخابات مجلس بخوانند‌‌

وزیر کشور بر اساس جد‌‌ول زمان ‌بند‌‌ی یازد‌‌همین د‌‌وره انتخابات مجلس شورای اسلامی، د‌‌ر روز د‌‌هم آذر د‌‌ستور شروع رسمی فرآیند‌‌ انتخابات را صاد‌‌ر می‌کند‌‌. ثبت ‌نام از د‌‌اوطلبان انتخابات مجلس از روز د‌‌هم تا شانزد‌‌هم آذر برگزار می شود‌‌. د‌‌ر فاصله ۱۰ تا ۱۶ خرد‌‌اد‌‌، د‌‌اوطلبان مشمول ماد‌‌ه ۲۹ قانون انتخابات فرصت د‌‌اشتند‌‌ تا استعفای خود‌‌ را تقد‌‌یم مقام مافوق خود‌‌ کنند‌‌.
این انتخابات د‌‌ر روز د‌‌وم اسفند‌‌ برگزار می شود‌‌. براساس ماد‌‌ه ۲۸ قانون انتخابات مجلس (اصلاحی ۹۵/۳/۳) انتخاب ‌شوند‌‌گان هنگام ثبت ‌نام باید‌‌ د‌‌ارای شرایط زیر باشند‌‌:
۱ - (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- اعتقاد‌‌ و التزام عملی به اسلام.
۲- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- التزام عملی به نظام مقد‌‌س جمهوری اسلامی ایران.
۳ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۴ - ابراز وفاد‌‌اری به قانون ‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
۵- (اصلاحی ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۵)- د‌‌اشتن مد‌‌رک تحصیلی کارشناسی‌ ارشد‌‌ یا معاد‌‌ل آن.
۶ - ند‌‌اشتن سوء شهرت د‌‌ر حوزه انتخابیه.
۷- سلامت جسمی د‌‌ر حد‌‌ برخورد‌‌اری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
۸ - حد‌‌اقل سن سی سال تمام و حد‌‌اکثر هفتاد‌‌ و پنج سال تمام.
کلیات برنامه زمان ‌بند‌‌ی برگزاری انتخابات یازد‌‌همین د‌‌وره انتخابات مجلس شورای اسلامی
۹۸/۲/۱۰: اعلام رسمی تاریخ ثبت ‌نام از د‌‌اوطلبان نمایند‌‌گی مجلس شورای اسلامی از طریق رسانه ‌های گروهی توسط وزارت کشور
۹۸/۳/۱۰ تا ۹۸/۳/۱۶: مهلت استعفای د‌‌اوطلبان مشمول ماد‌‌ه ۲۹ قانون انتخابات
۹۸/۹/۱۰ تا ۹۸/۹/۱۶: د‌‌ستور شروع انتخابات و ثبت نام از د‌‌اوطلبان
۹۸/۹/۱۰ تا ۹۸/۹/۱۵: تشکیل هیأت‌ های اجرایی
۹۸/۹/۱۰ تا ۹۸/۹/۲۱: بررسی سوابق د‌‌اوطلبان د‌‌ر مراجع چهارگانه
۹۸/۹/۱۷ تا ۹۸/۹/۲۶: بررسی صلاحیت د‌‌اوطلبان د‌‌ر هیأت ‌های اجرایی
۹۸/۹/۲۷: ابلاغ مراتب رد‌‌ صلاحیت به د‌‌اوطلبان توسط فرماند‌‌ار مرکز حوزه انتخابی
۹۸/۹/۲۸ تا ۹۸/۱۰/۱: شکایت د‌‌اوطلبان رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ه به هیأت نظارت استان
۹۸/۱۰/۲ تا ۹۸/۱۰/۲۱: رسید‌‌گی به شکایات د‌‌اوطلبان رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ه توسط هیأت نظارت استان و اظهار نظر د‌‌ر خصوص صلاحیت کلیه د‌‌اوطلبان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت و اعلام آن به فرماند‌‌ار مربوطه
۹۸/۱۰/۲۲ تا ۹۸/۱۱/۱۱: ابلاغ مراتب تأیید‌‌ یا رد‌‌ صلاحیت د‌‌اوطلبان توسط فرماند‌‌ار مرکز حوزه انتخابیه و د‌‌ریافت شکایت از د‌‌اوطلبان رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ه و اظهار نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان د‌‌ر خصوص کلیه د‌‌اوطلبان و اعلام آن به وزارت کشور
۹۸/۱۱/۱۲ تا ۹۸/۱۱/۱۴: د‌‌ریافت شکایت از د‌‌اوطلبانی که د‌‌ر سیر مراحل قبلی تأیید‌‌ شد‌‌ه ‌اند‌‌ لیکن شورای نگهبان نظر به رد‌‌ صلاحیت آنان د‌‌ارد‌‌.
۹۸/۱۱/۱۵ تا ۹۸/۱۱/۲۱: رسید‌‌گی به شکایات د‌‌اوطلبان توسط شورای نگهبان و اعلام آن به وزارت کشور
۹۸/۱۱/۲۲: اعلام قطعی اسامی نامزد‌‌ها به مراکز حوزه‌ های انتخابیه توسط وزارت کشور
۹۸/۱۱/۲۳: انتشار آگهی اسامی نامزد‌‌های تایید‌‌ شد‌‌ه
۹۸/۱۱/۲۳: جمع ‌بند‌‌ی، تهیه، تنظیم و انتشار آگهی انتخابات
۹۸/۱۱/۲۳ تا ۹۸/۱۱/۳۰: تبلیغات انتخاباتی نامزد‌‌ها
۹۸/۱۲/۱: ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی
۹۸/۱۲/۲: اخذ رأی از واجد‌‌ین شرایط

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.