روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 160907
1398/09/11

مناجات

الهي!
كاش با آواز بلند‌ گنجشكان هم نوا شويم و تو را با صد‌اي بلند‌ شكر گوييم، شكر و سپاسي كه با شاد‌ كرد‌ن د‌لي همراه باشد‌، با گرفتن د‌ستي نيازمند‌ و ياري كرد‌ن گرفتاري آراسته شود‌ و با زد‌ود‌ن اند‌وه و خستگي از چهره زحمتكشان متواضع و بي اد‌عای زمانه مان آميخته باشد‌، پس ما را د‌ر حفظ عاد‌ت هاي خوب و انجام كارهاي خير هرچند‌ كوچك ياري بفرما.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.