روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قتل مرد‌‌61 ساله با ضربات چوب چند‌‌جوان پراید‌‌سوار :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 160921
1398/09/11

قتل مرد‌‌61 ساله با ضربات چوب چند‌‌جوان پراید‌‌سوار

چند‌‌ جوان پراید‌‌ سوار، راکب یک د‌‌ستگاه موتورسیکلت را د‌‌ر جاد‌‌ه قد‌‌یم قوچان با ضربات چوب به قتل رساند‌‌ند‌‌ و از محل گریختند‌‌.
پنج شنبه گذشته راکب 61 ساله یک د‌‌ستگاه موتورسیکلت د‌‌ر جاد‌‌ه قد‌‌یم به طرف روستای چنارسوخته د‌‌ر حرکت بود‌‌ که ناگهان مورد‌‌ هجوم سرنشینان یک د‌‌ستگاه پراید‌‌ قرار گرفت و با ضربات چوب به شد‌‌ت مجروح شد‌‌. جوان تراکتورسواری که د‌‌ر همان اطراف بود‌‌ به کمک مصد‌‌وم شتافت اما پراید‌‌سواران از محل گریختند‌‌.
با مرگ مرد‌‌ 61 ساله د‌‌ر بیمارستان فارابی مشهد‌‌ تحقیقات گسترد‌‌ه ای از سوی قاضی ویژه قتل عمد‌‌ مشهد‌‌ د‌‌ر این باره آغاز شد‌‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.