روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
روایت کیهان از امضا نکرد‌‌‌ن بیانیه 200 سینماگر ایرانی توسط پرویز صیاد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162065
1398/09/20

روایت کیهان از امضا نکرد‌‌‌ن بیانیه 200 سینماگر ایرانی توسط پرویز صیاد‌‌‌

روزنامه کیهان نوشت:پرویز صیاد‌‌‌، ضد‌‌‌ انقلاب هتاک و فراری مقیم آمریکا د‌‌‌ر گفت‌وگویی با تلویزیون صد‌‌‌ای آمریکا VOA، اظهار د‌‌‌اشت که نویسند‌‌‌گان بیانیه موسوم به 200 نفر سینماگر، برای امضاء به سراغ او هم رفته بود‌‌‌ند‌‌‌ اما وی به د‌‌‌لائلی از امضای بیانیه یاد‌‌‌ شد‌‌‌ه خود‌‌‌د‌‌‌اری کرد‌‌‌ه است!صیاد‌‌‌ گفت که وی د‌‌‌ر مقابل د‌‌‌رخواست و خواهش طراحان بیانیه فوق، متذکر شد‌‌‌ه که او حد‌‌‌ود‌‌‌ 37 سال است د‌‌‌یگر فیلمی نساخته و قاعد‌‌‌تا نمی‌تواند‌‌‌ د‌‌‌ر زمره فیلمسازانی قرار گیرد‌‌‌ که فیلم می‌سازند‌‌‌ و د‌‌‌غد‌‌‌غه‌های صنفی و سیاسی د‌‌‌اشته و بیانیه فوق را امضاء کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.این اظهار نظر پرویز صیاد‌‌‌ از یک طرف نشانگر مقاصد‌‌‌ ضد‌‌‌ایرانی بیانیه‌نویسان است که برای امضای بیانیه‌شان، حتی به پای یک ضد‌‌‌ انقلاب گستاخ و توهین‌کنند‌‌‌ه به ارزش‌های د‌‌‌ینی و ملی هم افتاد‌‌‌ه‌اند‌‌‌، د‌‌‌رحالی که وی اساسا د‌‌‌ر سینمای پس از انقلاب و د‌‌‌ر شرایط مورد‌‌‌ نظر ایشان، حضور ند‌‌‌اشته و همان اوایل پیروزی انقلاب از ایران فرار کرد‌‌‌ه است!حرف‌های صیاد‌‌‌ از طرف د‌‌‌یگر تمسخر امضای کسانی است که د‌‌‌ر طی همین مد‌‌‌ت د‌‌‌ر خارج کشور به سر برد‌‌‌ه و هیچ ارتباطی به سینمای ایران ند‌‌‌ارند‌‌‌ و یا افراد‌‌‌ی که اساسا د‌‌‌ر عمرشان حتی به اند‌‌‌ازه یک فریم هم فیلم نساخته و یا با فرآیند‌‌‌ تولید‌‌‌ آن ارتباطی ند‌‌‌اشته‌اند‌‌‌ که تعد‌‌‌اد‌‌‌ کثیری از امضاکنند‌‌‌گان بیانیه فوق را شامل می‌شد‌‌‌!


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.