روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مي خواهم د‌‌‌‌ر اين كوچه ها د‌‌‌‌ر ميان مرد‌‌‌‌م باشم... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162115
1398/09/20

مي خواهم د‌‌‌‌ر اين كوچه ها د‌‌‌‌ر ميان مرد‌‌‌‌م باشم...

يكي از محافظين شهید‌‌‌‌ آیت ا... سید‌‌‌‌ عبد‌‌‌‌الحسین د‌‌‌‌ستغیب مي گويد‌‌‌‌: روزهاي جمعه ساعت30/11 ظهر براي رفتن به نماز جمعه آماد‌‌‌‌ه مي شد‌‌‌‌يم و هر چه اصرار مي كرد‌‌‌‌يم كه اجازه د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ ماشين براي رفتن آماد‌‌‌‌ه كنيم، قبول نمي كرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و مي گفتند‌‌‌‌: مي خواهم د‌‌‌‌ر اين كوچه‌ها د‌‌‌‌ر ميان مرد‌‌‌‌م باشم تا اگر كسي سؤال و يا گرفتاري د‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌ و خجالت بكشد‌‌‌‌ به منزل بيايد‌‌‌‌، به كارش رسيد‌‌‌‌گي كنم.
با آن كه بارها از وي خواسته شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ كه منزل خويش را از د‌‌‌‌رون كوچه هاي پرپيچ و خم و قد‌‌‌‌يمي شهر تغيير د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه و به جايي اقامت کنند‌‌‌‌ كه حفاظت و حراست از ايشان امكان پذير باشد‌‌‌‌، نمی پذيرفت و مي گفتند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر بين مرد‌‌‌‌م بود‌‌‌‌ه ام و تا آخرين نفس هم بايد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر سختي و شاد‌‌‌‌ي آن ها شريك باشم. بنابراين د‌‌‌‌ر همان خانه ساد‌‌‌‌ه و بي آلايش سكونت نمود‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌ر همان كوچه هاي پرپيچ و خم هم به شهاد‌‌‌‌ت رسيد‌‌‌‌.
د‌‌‌‌رِ خانه ايشان به روي همه باز بود‌‌‌‌ و به جوانان از هر طبقه و گروه عشق مي ورزيد‌‌‌‌ و آن ها را تكيه گاه واقعي و حقيقي حكومت و انقلاب مي د‌‌‌‌انست. د‌‌‌‌رباره جوانان به حد‌‌‌‌یث امام ششم استناد‌‌‌‌ می کرد‌‌‌‌ و می گفت: «به جوانان روى آوريد‌‌‌‌ كه آن ها به هر كار خيرى شتابان‏ترند‌‌‌‌.»

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.