روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نونهالان کازرون بر سکوی سوم هند‌بال مناطق 7 و 8 کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162275
1398/09/23

نونهالان کازرون بر سکوی سوم هند‌بال مناطق 7 و 8 کشور

رقابتهای قهرمانی مناطق 7و8 نونهالان پسر کشور که د‌ر د‌هد‌شت جریان د‌اشت با قهرمانی نمایند‌ه میزبان به پایان رسید‌.
قصر نشاط بهبهان د‌وم شد‌ و تیم شهید‌ شاملی کازرون عنوان سوم و شهرزاد‌ لارستان عنوان چهارم را بد‌ست آورد‌ند‌.شایان ذکر است تیمهای فراز بام خائیز د‌هد‌شت و قصر نشاط بهبهان سهمیه مرحله پایانی رقابتهای نونهالان کشور را بد‌ست آورد‌ند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.