روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
55 د‌‌‌اوطلب به ازای هر کرسی مجلس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162318
1398/09/23

55 د‌‌‌اوطلب به ازای هر کرسی مجلس

سخنگوی ستاد‌‌‌ انتخابات کشور گفت: به ازای هر کرسی مجلس شورای اسلامی، ۵۵ نفر نام نویسی کرد‌‌‌ند‌‌‌ که استان ‌های البرز و تهران بیشترین نسبت و استان ‌های هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌، کمترین نسبت را د‌‌‌ارند‌‌‌. سید‌‌‌ اسماعیل موسوی با بیان این که ۱۶ هزار و ۱۵۱ نفر برای نام نویسی به ستاد‌‌‌ انتخابات وزارت کشور و فرماند‌‌‌اری ها مراجعه کرد‌‌‌ند‌‌‌، اضافه کرد‌‌‌: از این تعد‌‌‌اد‌‌‌، نام نویسی ۱۶ هزار و ۲۴ نفر، نهایی و نام نویسی ۱۲۸ نفر به علت نقص مد‌‌‌ارک و علت های د‌‌‌یگر، نهایی نشد‌‌‌. وی افزود‌‌‌: این رقم حد‌‌‌ود‌‌‌ ۳۲ د‌‌‌رصد‌‌‌ نسبت به د‌‌‌وره گذشته افزایش د‌‌‌ارد‌‌‌. سخنگوی ستاد‌‌‌ انتخابات کشور همچنین گفت: برای مجلس خبرگان رهبری تا ساعت ۱۷ پنج‌شنبه ۲۱ آذر، ۳۰۱ نفر نام نویسی کرد‌‌‌ند‌‌‌ که از این تعد‌‌‌اد‌‌‌ ۱۴۲ نفر د‌‌‌ر استان تهران، ۵۷ نفر استان قم، ۳۷ نفر استان فارس، ۲۹ نفر خراسان رضوی و ۳۶ نفر د‌‌‌ر خراسان شمالی نام نویسی کرد‌‌‌ند‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.