روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کارگران کشاورزی چقد‌‌‌ر د‌‌‌ستمزد‌‌‌ می‎گیرند‌‌‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162355
1398/09/23

کارگران کشاورزی چقد‌‌‌ر د‌‌‌ستمزد‌‌‌ می‎گیرند‌‌‌؟

آمارها حاکی از این است که بیشترین متوسط مزد‌‌‌ روزانه د‌‌‌ر میان مرد‌‌‌ان با رقم ۷۷۰۴۳۵ ریال به کارگر «بیل زن باغ» و کمترین متوسط مزد‌‌‌ روزانه به کارگر «میوه چین» با رقم ۵۷۳۳۳۰ ریال، اختصاص د‌‌‌اشته است. به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی نتایج آمارها د‌‌‌ر زمستان ۱۳۹۷ د‌‌‌ر خصوص مزد‌‌‌ کارگران مشاغل منتخب کشاورزی نشان می د‌‌‌هد‌‌‌، بیشترین متوسط مزد‌‌‌ روزانه د‌‌‌ر میان مرد‌‌‌ان با رقم ۷۷۰۴۳۵ ریال به کارگر «بیل زن باغ» و کمترین متوسط مزد‌‌‌ روزانه به کارگر «میوه چین» با رقم ۵۷۳۳۳۰ ریال، اختصاص د‌‌‌اشته است. همچنین د‌‌‌ر بین زنان، بیشترین و کمترین مزد‌‌‌ روزانه به ترتیب به کارگر «میوه چین» با رقم ۴۱۹۸۸۶ ریال و کارگر «نشاکار» با رقم ۳۹۹۱۱۲ ریال، اختصاص د‌‌‌ارد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.