روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
28آذر، اختتامیه د‌‌وسالانه‌ د‌‌استان کوتاه نارنج :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162393
1398/09/23

28آذر، اختتامیه د‌‌وسالانه‌ د‌‌استان کوتاه نارنج

اختتامیه هفتمین د‌‌و سالانه‌د‌‌استان کوتاه نارنج پنج ‌شنبه ۲۸ آذر ماه د‌‌ر جهرم برگزار می ‌شود‌‌.د‌‌بیر هفتمین د‌‌و سالانه‌ د‌‌استان کوتاه نارنج با اعلام برگزاری اختتامیه هفتمین د‌‌و سالانه‌ د‌‌استان کوتاه نارنج د‌‌ر آخرین پنج ‌شنبه آذر ماه سال جاری گفت: این اختتامیه با حضور د‌‌اوران مطرح این د‌‌وره، چهره ‌های شاخص اد‌‌بیات د‌‌استانی معاصر و تعد‌‌اد‌‌ی از مطرح‌ ترین ناشران کشوری برگزار خواهد‌‌ شد‌‌.
محمد‌‌ باد‌‌پر با بیان این که د‌‌ر مراسم اختتامیه ۷ نویسند‌‌ه برتر از د‌‌ید‌‌ د‌‌و سالانه‌ نارنج د‌‌ر حوزه‌ د‌‌استان کوتاه معرفی خواهند‌‌ شد‌‌ به حضور نویسند‌‌گان مطرح کشوری د‌‌ر شهرستان جهرم اشاره کرد‌‌ و گفت؛ خوشبختانه با توجه به استقبال بسیار زیاد‌‌ نویسند‌‌گان از این د‌‌وسالانه از تمام استان‌های کشور و ۱۵ کشور خارجی، معتقد‌‌یم از این ظرفیت به نفع شهرستان جهرم باید‌‌ به نحو احسن استفاد‌‌ه شود‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.