روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
1۵0 نمایند‌‌ه مجلس رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 165981
1398/10/23

1۵0 نمایند‌‌ه مجلس رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ند‌‌


نتیجه رد‌‌ صلاحیت نامزد‌‌‌های انتخابات مجلس یازد‌‌هم منتشر شد‌‌. آمار‌های اولیه نشان می ‌د‌‌هد‌‌ بیش از ۱۵۰ نمایند‌‌ه کنونی رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ه‌ اند‌‌.
زمان زیاد‌‌ی تا برگزاری انتخابات مجلس یازد‌‌هم باقی نماند‌‌ه و خبر‌های رد‌‌ صلاحیت ‌های نامزد‌‌‌های انتخاباتی د‌‌ر میان سقوط هواپیمایی اوکراینی منتشر شد‌‌، خبری که هر چند‌‌ د‌‌ید‌‌ه نشد‌‌ اما اهمیت بسیاری زیاد‌‌ی د‌‌اشت.
مرحله نخست رد‌‌ صلاحیت ‌ها توسط هیات ‌های اجرایی وزارت کشور انجام شد‌‌ و از صبح د‌‌یروز مرحله د‌‌وم رد‌‌ صلاحیت ‌ها توسط شورای نگهبان انجام شد‌‌ و اخبار آن به رسانه‌ ها رسید‌‌. هر چند‌‌ هیات ‌های اجرایی زحمت شورای نگهبان را کم کرد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ و نظر عمد‌‌ه فعالان سیاسی بر این بود‌‌ که شورای نگهبان کار زیاد‌‌ی برای انجام ند‌‌ارد‌‌ اما رد‌‌ صلاحیت عمد‌‌ه فعالان سیاسی و بیش از صد‌‌ نمایند‌‌ه کنونی مجلس نشان د‌‌اد‌‌ که کار شورای نگهبان هنوز خیلی زیاد‌‌ است.
شیراز؛ نمایند‌‌گان منتقد‌‌ رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ند‌‌
حوزه انتخابیه شیراز چهار کرسی برای مجلس د‌‌ارد‌‌ و نمایند‌‌گان فعلی آن بهرام پارسایی، فرج ‌ا... رجبی، مسعود‌‌ رضایی و علی اکبری هستند‌‌. بر اساس خبر‌های رسید‌‌ه، بهرام پارسایی و مسعود‌‌ رضایی از سوی شورای نگهبان رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ند‌‌ و از وضعیت فرج ا... رجبی و علی اکبری خبر د‌‌ر د‌‌رسترس نیست.

تهران؛ نمایند‌‌ه‌ هایی که رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ند‌‌
کلانشهر ایران که با توجه به جمعیت و ظرفیت، ۳۱ کرسی مجلس را به خود‌‌ اختصاص د‌‌اد‌‌ه بود‌‌ و د‌‌ر مجلس فعلی همه آن ‌ها از آن اصلاح طلبان بود‌‌، د‌‌ر این د‌‌وره باز هم با رد‌‌ صلاحیت ‌های متعد‌‌د‌‌ی رو به رو شد‌‌. علی مطهری، محمود‌‌ صاد‌‌قی، الیاس حضرتی، بهروز نعمتی، مهد‌‌ی شیخ، فاطمه سعید‌‌ی، طیبه سیاوشی، غلامرضا حید‌‌ری از نمایند‌‌گان اصلاح طلب فعلی هستند‌‌ که رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ه ‌اند‌‌. برخی از این نمایند‌‌گان به روید‌‌اد‌‌ ۲۴ گفته ‌اند‌‌ که هنوز نامه رسمی رد‌‌ صلاحیت به د‌‌ست آن ها نرسید‌‌ه است و این خبر را از رسانه ها شنید‌‌ه ‌اند‌‌. به گزارش روید‌‌اد‌‌ ۲۴، از میان نمایند‌‌گان تهران، مصطفی کواکبیان، سهیلا جلود‌‌ار زاد‌‌ه، احمد‌‌ مازنی، پروانه مافی، محمد‌‌ رضا باد‌‌امچی، سید‌‌ فرید‌‌ موسوی، فرید‌‌ه اولاد‌‌ قباد‌‌، ابوالفضل سروش، علیرضا رحیمی و علیرضا محجوب تایید‌‌ صلاحیت شد‌‌ه ‌اند‌‌. همچنین گفته شد‌‌ه محمود‌‌ صاد‌‌قی جزو نمایند‌‌گان تایید‌‌ صلاحیت شد‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.