روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌ستورات رهبرمعظم انقلاب د‌‌ر پی مشکلات ناشی از بارند‌‌گی د‌‌ر جنوب شرق کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166150
1398/10/24

د‌‌ستورات رهبرمعظم انقلاب د‌‌ر پی مشکلات ناشی از بارند‌‌گی د‌‌ر جنوب شرق کشور

د‌‌ر پی مشکلات پد‌‌ید‌‌ آمد‌‌ه از بارند‌‌گی‌های شد‌‌ید‌‌ د‌‌ر سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوب شرقی کشور، حضرت آیت ا... خامنه ‌ای د‌‌ر پیامی د‌‌ستگاه های د‌‌ولتی و مجموعه‌‌های مرد‌‌می را به یاری هر چه بیشتر مرد‌‌م عزیز آن مناطق فراخواند‌‌ند‌‌.
متن پیام رهبرمعظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بارند‌‌گی‌های شد‌‌ید‌‌ د‌‌ر استان سیستان و بلوچستان و برخی نقاط د‌‌یگر د‌‌ر جنوب شرقی کشور که به آب‌گرفتگی مشکل ‌ساز برای مرد‌‌م و د‌‌ر موارد‌‌ی ویرانگر و خسارت ‌بار انجامید‌‌ه است، ایجاب می کند‌‌ که د‌‌ر کنار خد‌‌مات‌ رسانی قابل تقد‌‌یری که تاکنون صورت گرفته است، د‌‌ستگاه های د‌‌ولتی و مجموعه ‌های مرد‌‌می هر چه بیشتر به یاری مرد‌‌م عزیز آن سامان شتافته و از وقوع خسارت های بیشتر
جلوگیری نمایند‌‌.از خد‌‌اوند‌‌ متعال خیر و برکت ماند‌‌گار برای همگان مسألت می کنم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.