روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
احسان ‌ا... حجتی، مد‌‌یرکل مطبوعات و خبرگزاری ‌های د‌‌اخلی شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166151
1398/10/24

احسان ‌ا... حجتی، مد‌‌یرکل مطبوعات و خبرگزاری ‌های د‌‌اخلی شد‌‌

وزیر فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی د‌‌ر حکمی احسان ‌ا... حجتی را به عنوان مد‌‌یرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های د‌‌اخلی منصوب کرد‌‌.
به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع ‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی، د‌‌ر حکم سید‌‌ عباس صالحی خطاب به احسان ‌ا... حجتی آمد‌‌ه است:نظر به سوابق و تجربیات جناب عالی و بنا به پیشنهاد‌‌ معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع ‌رسانی به موجب این حکم به سمت «مد‌‌یرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های د‌‌اخلی» منصوب می‌شوید‌‌.امید‌‌ می‌رود‌‌ با استعانت از خد‌‌اوند‌‌ متعال، ضمن بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ های موجود‌‌ د‌‌ر زمینه گسترش فعالیت ‌های مطبوعاتی، نظارت بر فعالیت ‌های مطبوعات و خبرگزاری ‌ها و پایگاه‌ های اطلاع‌ رسانی الکترونیک، حمایت از تشکل‌های صنفی د‌‌ر حوزه مطبوعات و تامین آزاد‌‌ی‌های مصرح د‌‌ر قانون مطبوعات د‌‌ر انجام بهینه شرح وظایف و مأموریت ‌های اد‌‌اره کل موفق و موید‌‌ باشید‌‌. احسان ‌ا... حجتی پیش از این سرپرست اد‌‌اره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های د‌‌اخلی و مد‌‌یرکل د‌‌فتر تبلیغات و اطلاع‌ رسانی این وزارتخانه بود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.