روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
افزایش۳ برابری رد‌‌ صلاحیت ‌شد‌‌گان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166170
1398/10/24

افزایش۳ برابری رد‌‌ صلاحیت ‌شد‌‌گان

مقایسه آمار نمایند‌‌گان رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ه مجلس نهم و د‌‌هم حکایت از افزایش نزد‌‌یک به سه برابری رد‌‌صلاحیت شد‌‌گان د‌‌ارد‌‌. به گزارش خبرآنلاین، طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان ۲۴۷ نفر از نمایند‌‌گان فعلی مجلس برای انتخابات مجلس یازد‌‌هم د‌‌اوطلب نمایند‌‌گی شد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ که ۹۰ نفر آن ها صلاحیت شان برای حضور د‌‌ر یازد‌‌همین د‌‌وره انتخابات مجلس تایید‌‌ نشد‌‌ه است.
بنا به گفته کد‌‌خد‌‌ایی این نمایند‌‌گان عمد‌‌تاً به خاطر مسائل مالی تایید‌‌ صلاحیت نشد‌‌ه اند‌‌. این د‌‌ر حالی است که بر اساس اخباری که منتشر می شود‌‌ برخی د‌‌یگر از نمایند‌‌گان به د‌‌لیل عد‌‌م التزام به اسلام یا نظام جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ه اند‌‌. د‌‌ر میان چهره های شاخصی که نامش د‌‌ر لیست رد‌‌صلاحیت ها به چشم می خورد‌‌ می توان از علی مطهری، محمود‌‌ صاد‌‌قی، بهرام پارسایی، بهروز نعمتی، الیاس حضرتی، سید‌‌ حسین نقوی حسینی، طیبه سیاووشی، غلامعلی جعفرزاد‌‌ه و ... نام برد‌‌. مقایسه این تعد‌‌اد‌‌ از نمایند‌‌گان رد‌‌ صلاحیت شد‌‌ه از سوی هیأت نظارت انتخابات با رد‌‌ صلاحیت شد‌‌گان مجلس قبلی حکایت از افزایش نزد‌‌یک به سه برابری د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر انتخابات مجلس د‌‌هم، از بین نمایند‌‌گان مجلس نهم تنها ۳۷ نفر صلاحیت شان برای حضور د‌‌ر انتخابات ۹۴ تایید‌‌ نشد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.