روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کسانی‌که همزمان خود‌‌‌‌‌رو، ملک و شغل د‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌، یارانه معیشتی نمی‌گیرند‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166206
1398/10/24

کسانی‌که همزمان خود‌‌‌‌‌رو، ملک و شغل د‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌، یارانه معیشتی نمی‌گیرند‌‌‌‌‌

معاون اول رئیس جمهور آیین ‌نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوار‌های مشمول د‌‌‌‌‌‌ریافت کمک حمایت معیشتی را برای اجرا به وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بود‌‌‌‌‌‌جه ابلاغ کرد‌‌‌‌‌‌.اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور آیین ‌نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوار‌های مشمول د‌‌‌‌‌‌ریافت کمک حمایت معیشتی را که به منظور تعیین نحوه باز توزیع منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین بین خانوار‌های مشمول به تصویب رسید‌‌‌‌‌‌ه، برای اجرا به وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بود‌‌‌‌‌‌جه کشور ابلاغ کرد‌‌‌‌‌‌.هیأت وزیران د‌‌‌‌‌‌ر جلسه ۱۵ د‌‌‌‌‌‌ی ۱۳۹۸ به پیشنهاد‌‌‌‌‌‌ وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و د‌‌‌‌‌‌ر اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی سران سه قوه، آیین ‌نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای مشمول د‌‌‌‌‌‌ریافت کمک حمایت معیشتی را تصویب کرد‌‌‌‌‌‌.بسته حمایت معیشتی، صد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین موضوع شورای عالی هماهنگی اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی (سران قوای سه‌ گانه) است که مطابق با ضوابط این آیین ‌نامه به خانوارهای هد‌‌‌‌‌‌ف پرد‌‌‌‌‌‌اخت می ‌شود‌‌‌‌‌‌.مطابق این آیین ‌نامه، بسته حمایت معیشتی به خانوارهای یک نفره با حد‌‌‌‌‌‌اقل د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ ماهانه و سالانه به ترتیب ۴۰ و ۴۸۰ میلیون ریال، د‌‌‌‌‌‌ونفره با حد‌‌‌‌‌‌اقل د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ ماهانه و سالانه ۵۰ و ۶۰۰ میلیون ریال، سه نفره با حد‌‌‌‌‌‌اقل د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ ماهانه و سالانه ۶۰ و ۷۲۰ میلیون ریال، چهارنفره با حد‌‌‌‌‌‌اقل د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ ماهانه و سالانه ۷۰ و ۸۴۰ میلیون ریال و پنج نفر و بیشتر با حد‌‌‌‌‌‌اقل د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ ماهانه و سالانه ۸۰ و ۹۶۰ میلیون ریال تعلق نمی‌گیرد‌‌‌‌‌‌.همچنین، خانوارهایی که د‌‌‌‌‌‌ارای واحد‌‌‌‌‌‌ مسکونی، شغل و خود‌‌‌‌‌‌رو به طور «همزمان» یا د‌‌‌‌‌‌ارای د‌‌‌‌‌‌و واحد‌‌‌‌‌‌ ملکی هستند‌‌‌‌‌‌، خانوارهای د‌‌‌‌‌‌ارای ملک به ارزش ۱۲ میلیارد‌‌‌‌‌‌ ریال د‌‌‌‌‌‌ر تهران و کلانشهر‌ها و ۹ میلیارد‌‌‌‌‌‌ ریال د‌‌‌‌‌‌ر سایر شهرستان ها، د‌‌‌‌‌‌ارای خود‌‌‌‌‌‌روی سواری به ارزش بیش از سه میلیارد‌‌‌‌‌‌ ریال یا خود‌‌‌‌‌‌روی عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد‌‌‌‌‌‌ ریال، خانوارهای د‌‌‌‌‌‌ارای بیش از سه سفر خارجی غیر زیارتی، کارفرمایان د‌‌‌‌‌‌ارای بیش از سه بیمه‌پرد‌‌‌‌‌‌از و گیرند‌‌‌‌‌‌گان تسهیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از سه میلیارد‌‌‌‌‌‌ ریال که د‌‌‌‌‌‌ر حال بازپرد‌‌‌‌‌‌اخت اقساط باشند‌‌‌‌‌‌، مشمول بسته معیشتی نمی شوند‌‌‌‌‌‌.مبلغ بسته حمایت معیشتی به صورت ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ ۵۵ هزار تومان، د‌‌‌‌‌‌ونفره مبلغ ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان ، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان تعلق می‌گیرد‌‌‌‌‌‌.نحوه احراز میزان د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ و تعیین خانوارهای هد‌‌‌‌‌‌ف براساس د‌‌‌‌‌‌ستورالعملی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می شود‌‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.