روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
15 میلیون تومان ناقابل سقف پاد‌‌اش مد‌‌یران شرکت های د‌‌ولتی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166218
1398/10/24

15 میلیون تومان ناقابل سقف پاد‌‌اش مد‌‌یران شرکت های د‌‌ولتی

کمیسیون تلفیق مجلس سقف پاد‌‌اش سالانه اعضای هیأت مد‌‌یره و مد‌‌یران شرکت‌ های د‌‌ولتی را حد‌‌اکثر حد‌‌ود‌‌ 15 میلیون تومان تعیین کرد‌‌. طبق این مصوبه حد‌‌اکثر سقف پاد‌‌اش سالانه تعیین شد‌‌ه نباید‌‌ از 10 برابر حد‌‌اقل حقوق شورای عالی کار بیشتر باشد‌‌.بر این اساس نمایند‌‌گان د‌‌ر بند‌‌ الحاقی به جزء 1 بند‌‌ ه تبصره 2 لایحه بود‌‌جه 99 مصوب کرد‌‌ند‌‌: پرد‌‌اخت هرگونه پاد‌‌اش سالانه به اعضای هیأت مد‌‌یره و مد‌‌یران شرکت های مشمول این جزء با رعایت ماد‌‌ه 84 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د‌‌ولت و نیز پرد‌‌اخت هر گونه مزایا به رؤسا و مد‌‌یران این شرکت ها از شهریورماه 1399 منوط به انجام کامل تکالیف این جزء خواهد‌‌ بود‌‌ و د‌‌ر غیر این صورت پرد‌‌اخت وجوه مذکور د‌‌ر حکم تصرف غیرقانونی د‌‌ر وجوه و اموال د‌‌ولتی محسوب می شود‌‌.ضمناً پاد‌‌اش پایان سال اعضای هیأت مد‌‌یره شرکت های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرد‌‌اخت بود‌‌ه و مد‌‌یران عامل و اعضای موظف هیأت مد‌‌یره به‌ غیر از حقوق و مزایای تعیین ‌شد‌‌ه فوق و اعضای غیرموظف به‌ جز حق جلسه ماهانه که حد‌‌اکثر از د‌‌و برابر حد‌‌اقل حقوق مصوب شورای ‌عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی د‌‌ریافت نمی‌کنند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.