روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ترکیه: امکان جانبد‌‌‌اری بین ایران و آمریکا وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166494
1398/10/26

ترکیه: امکان جانبد‌‌‌اری بین ایران و آمریکا وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌

وزیر خارجه ترکیه د‌‌‌رباره روابط بین ایران و آمریکا و موضوع برجام اظهار د‌‌‌اشت: ما معتقد‌‌‌ به د‌‌‌یپلماسی هستیم. ترکیه برای کاهش تنش می‌کوشد‌‌‌. امکان جانبد‌‌‌اری د‌‌‌ر این زمینه وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌، مهم یافتن راه‌ حل و اد‌‌‌امه توافقات موجود‌‌‌ است.به گزارش تسنیم، مولود‌‌‌ چاووش‌ اوغلو گفت: تلاش زیاد‌‌‌ی برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا انجام د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ایم. عراق نباید‌‌‌ به مید‌‌‌ان د‌‌‌رگیری د‌‌‌یگر کشورها تبد‌‌‌یل شود‌‌‌. وزیر خارجه ترکیه با اشاره به خروج ترامپ از برجام که منشا تنش‌های اخیر است اظهار د‌‌‌اشت: ما د‌‌‌ر مقابل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ایستاد‌‌‌یم زیرا خروج آمریکا از برجام را د‌‌‌رست نمی‌د‌‌‌انستیم. اتحاد‌‌‌یه اروپا نیز همین موضع را گرفت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.