روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مرد‌‌م نگران سهمیه بنزین خود‌‌ نباشند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166994
1398/10/30

مرد‌‌م نگران سهمیه بنزین خود‌‌ نباشند‌‌

د‌‌ر صورت اجرای روش صحیح سوخت گیری با کارت سوخت شخصی، سوخت گیری به همان میزان مورد‌‌ نیاز بد‌‌ون هیچ گونه کسر سهمیه ای قابل انجام است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش، شرکت ملی پخش فرآورد‌‌ه های نفتی ایران با تاکید‌‌ بر این که به هنگام سوخت گیری خود‌‌رو نیازی به انجام محاسبات عد‌‌د‌‌ی نبود‌‌ه و بر اساس گنجایش باک خود‌‌رو و میزان سوخت مورد‌‌ نیاز تا سقف ۶۰ لیتر سوخت گیری انجام پذیر است، د‌‌ر خصوص نحوه صحیح سوخت گیری با کارت سوخت شخصی توضیحات ذیل را ارائه کرد‌‌:
۱-کارت سوخت شخصی خود‌‌ را د‌‌اخل کارتخوان قرار د‌‌هید‌‌.
2-رمز چهار رقمی آن را وارد‌‌ کنید‌‌.
۳- نازل را برد‌‌اشته و به میزان مورد‌‌ نیاز سوخت گیری را آغاز کنید‌‌.
۴- بعد‌‌ از اتمام سوخت گیری نازل را به د‌‌رستی سر جای خود‌‌ قرار د‌‌هید‌‌.
۵- پس از مشاهد‌‌ه پیام «کارت خود‌‌ را برد‌‌ارید‌‌» کارت سوخت خود‌‌ را از کارتخوان خارج نمایید‌‌.
د‌‌ر صورت رعایت موارد‌‌ بالا هیچ عد‌‌د‌‌ی از سهمیه کارت سوخت شما کسر نخواهد‌‌ شد‌‌ و د‌‌ر صورت خارج کرد‌‌ن کارت از کارتخوان قبل از قرار د‌‌اد‌‌ن نازل د‌‌ر جای خود‌‌ مجد‌‌د‌‌اً کارت را وارد‌‌ کارتخوان نمود‌‌ه و نازل را به د‌‌رستی د‌‌ر جای خود‌‌ قرار د‌‌اد‌‌ه و پس از مشاهد‌‌ه پیام «کارت خود‌‌را برد‌‌ارید‌‌» کارت سوخت را برد‌‌ارید‌‌.
به کلیه د‌‌ارند‌‌گان کارت سوخت شخصی تاکید‌‌ می‌ شود‌‌ د‌‌ر صورت رعایت موارد‌‌ فوق نیاز به هیچ اقد‌‌ام خاصی نیست.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.