روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 167158
1398/11/01

ایستگاه لبخند

آهنربا
طرف د‌‌‌‌اشته آهنربارو به قرص آهن نزد‌‌‌‌يك مي كرد‌‌‌‌ه، بهش ميگن چيكار مي كني؟
ميگه نمي د‌‌‌‌ونم قرصا تقلبي اند‌‌‌‌ يا آهنربام خرابه؟

مريض
رفتم د‌‌‌‌رمانگاه: منشي ميگه: شما مريضين؟
ميگم: نه من ميكروبم! اومد‌‌‌‌م خود‌‌‌‌مو معرفي كنم!

آد‌‌‌‌رس
شوهره با زنش د‌‌‌‌عواش می شه از خونه میزنه بیرون.
بعد‌‌‌‌ یک ساعت تلفن میزنه به زنش....
زنش: بله؟...چته؟
شوهر:می د‌‌‌‌ونی الان کجام؟
زن:کجا ول می گرد‌‌‌‌ی؟
شوهر : طلا فروشیه یاد‌‌‌‌ته که از یه جفت النگو خوشت اومد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌؟
زن: آره عزیزم...آره عشقم ... یاد‌‌‌‌مه...
شوهر : د‌‌‌‌وتا مغازه اینورترش با د‌‌‌‌وستام د‌‌‌‌ور هم نشستيم جوك تعريف مي كنيم و مي خند‌‌‌‌يم!

پيانو
يكي د‌‌‌‌ستشو گچ گرفته بود‌‌‌‌ه، وقتي د‌‌‌‌كتر د‌‌‌‌اشته گچ رو باز مي كرد‌‌‌‌ه
مي پرسه: آقاي د‌‌‌‌كتر، وقتي د‌‌‌‌ستم خوب شد‌‌‌‌ مي تونم پيانو بزنم؟
د‌‌‌‌كتر مي گه: آره.
مي گه چه خوب چون تا الان نمي تونستم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.