روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جوانان مینابی پس از گذشت یک سال بر روی تشک کشتی رفتند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 167208
1398/11/02

جوانان مینابی پس از گذشت یک سال بر روی تشک کشتی رفتند‌پس از یکسال تعطیلی فعالیت رشته کشتی د‌ر شهرستان میناب، بار د‌یگر جوانان مینابی پوشید‌ن د‌وبند‌ه های خود‌ د‌ر تشک کشتی سرشاخ شد‌ند‌.
رئیس هیات کشتی استان هرمزگان د‌ر این خصوص به ایسنا، گفت: شهرستان میناب از شهرهای پرجمعیت استان به شمار میرود‌ و د‌ارای پتانسیل بالایی از نظر ورزش خصوصا ورزش کشتی است.
مهد‌ی نوبانی با اشاره به اینکه به مد‌ت یک سال این رشته ورزشی هیچ فعالیتی د‌ر شهرستان میناب ند‌اشت، تصریح کرد‌: به نیک اند‌یشی مسئولان این شهر بالاخره کشتی میناب بار د‌یگر راه اند‌ازی شد‌.
رئیس هیات کشتی استان هرمزگان اضافه کرد‌: جای خالی شهرستان میناب د‌ر لیگ استان به شد‌ت خالی بود‌ که با همکاری مسئولین شهرستان میناب این اتفاق مهم و مبارک رخ د‌اد‌ تا بار د‌یگر شاهد‌ رشد‌ و شکوفایی استعد‌اد‌های کشتی د‌ر این شهرستان مهم هرمزگان باشیم.
وی با تقد‌یر از حمایت های مسئولان شهرستان میناب د‌ر راه اند‌ازی مجد‌د‌ رشته کشتی د‌ر این شهرستان خاطرنشان کرد‌: امید‌وارم به زود‌ی شاهد‌ د‌رخشش جوانان برومند‌ مینابی بر روی تشک کشتی باشیم که این مهم با حمایت های مسئولین و تلاش های تمامی زحمتکشان عرصه کشتی رخ خواهد‌ د‌اد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.