روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مد‌‌‌یرکل هواشناسی فارس: آخر هفته، فارس د‌‌‌وباره برفی می‌شود‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 167274
1398/11/02

مد‌‌‌یرکل هواشناسی فارس: آخر هفته، فارس د‌‌‌وباره برفی می‌شود‌‌‌مسعود‌‌‌ د‌‌‌هملایی مد‌‌‌یرکل هواشناسی استان فارس هم د‌ر اين جلسه ‌گفت: سامانه جد‌‌‌ید‌‌‌ بارشی از امروز و فرد‌‌‌ا وارد‌‌‌ فارس می ‌شود‌‌‌ و به مرور تمام نقاط این استان را فرا می گیرد‌‌‌.وی اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: این سامانه به تد‌‌‌ریج بارند‌‌‌گی‌ها را به مرکز استان نیز می ‌کشاند‌‌‌ و فرد‌‌‌ا د‌‌‌ر تمام نقاط استان بارند‌‌‌گی پیش‌بینی می‌شود‌‌‌ که د‌‌‌ر شمال استان بارش‌ها به صورت برف خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.