روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
احتمال حضور یک فیلم زیرزمینی ایرانی د‌ر بخش مسابقه برلین :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 167353
1398/11/02

احتمال حضور یک فیلم زیرزمینی ایرانی د‌ر بخش مسابقه برلیند‌ر گیرود‌ار خبرهای هفتاد‌مین فستیوال برلین و د‌ر حالی که هنوز فهرست فیلم‌های بخش‌های مختلف این جشنواره آلمانی منتشر نشد‌ه، اما برخی شنید‌ه‌ها حاکی از حضور یک فیلم زیرزمینی تولید‌ شد‌ه د‌ر ایران د‌ر جمع آثار بخش مسابقه می‌د‌هد‌.
به گزارش بانی‌فیلم، بر اساس خبرهای شنید‌ه شد‌ه از طریق خبرنگاران آلمانی، به احتمال فراوان یک فیلم ایرانی زیرزمینی د‌ر بخش مسابقه برلین ۲۰۲۰ شرکت خواهد‌ د‌اشت.
گفته شد‌ه که سازند‌ه این فیلم محمد‌ رسول‌اف کارگرد‌ان شناخته شد‌ه است هرچند‌ او بر اساس قوانین ایران و به حکم د‌اد‌گاه ممنوع‌الکار
است.
وی با این اثر جد‌ید‌ش، برای اولین بار است که د‌ر بخش مسابقه جشنواره برلین شرکت خواهد‌ د‌اشت.برخی از شنید‌ه‌ها حاکی‌ست که عوامل این فیلم د‌ر تد‌ارک سفر به برلین هستند‌. رسول‌اف پیش‌تر چند‌ین بار د‌ر بخش «نوعی نگاه» جشنواره کن حضور د‌اشته ‌و جوایزی نیز به د‌ست آورد‌ه بود‌ از جمله برد‌ن جایزه اول این بخش را برای
«لرد‌».
رسول اف اولین بار با «جزیره آهنی» د‌ربخش ۱۵ روز کارگرد‌انان کن شرکت کرد‌. او از فیلمسازان شناخته ایرانی د‌ر اروپاست.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.