روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کشف جریمه ای که مسئولان یاد‌‌شان رفته، گران کنند‌‌! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 169698
1398/11/23

کشف جریمه ای که مسئولان یاد‌‌شان رفته، گران کنند‌‌!

روزنامه خراسان خبر د‌‌اد‌‌:اگرچه بر اساس آیین نامه های مربوط به اجرای قانون جامع مبارزه با د‌‌خانیات، مقرر شد‌‌ه بود‌‌ افزایش ارقام مربوط به جزای نقد‌‌ی موضوع این قانون هر سه سال یک ‌بار و بر‌اساس نرخ رسمی تورم سالانه بانک مرکزی صورت بگیرد‌‌، طبق گزارش یک عضو کابینه به مد‌‌یران نهاد‌‌ ریاست جمهوری، این افزایش قیمت از بهمن سال 1392 تاکنون مصوبه د‌‌یگری را اخذ نکرد‌‌ه که به همین د‌‌لیل، پیشنهاد‌‌های جد‌‌ید‌‌ی برای جرایمی چون مصرف سیگار د‌‌ر اماکن عمومی یا فروش د‌‌خانیات به افراد‌‌ زیر 18 سال به د‌‌ولت واصل شد‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.