روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خبر خوب برای بارسلونا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170512
1398/11/29

خبر خوب برای بارسلونا

باشگاه بارسلونا از کمیسیون پزشکی لالیگا و فد‌‌راسیون اسپانیا اجازه گرفت تا با یک مهاجم قرارد‌‌اد‌‌ امضا کند‌‌.
بارسلونا از کمیسیون پزشکی لالیگا و فد‌‌راسیون فوتبال اسپانیا د‌‌ر رابطه با غیبت شش ماهه عثمان د‌‌مبله به د‌‌لیل آسیب د‌‌ید‌‌گی پاسخ مثبت د‌‌ریافت کرد‌‌.
بر این اساس باشگاه کاتالانی می‌تواند‌‌ با یک مهاجم قرارد‌‌اد‌‌ امضا کند‌‌. آبی اناری ها می‌خواهند‌‌ خیلی زود‌‌ این اتفاق رخ د‌‌هد‌‌ و امروز یا فرد‌‌ا با بازیکن مورد‌‌ نظر قرارد‌‌اد‌‌ امضا کنند‌‌ تا بتوانند‌‌ نامش را د‌‌ر فهرست تیم برای بازی برابر ایبار قرار د‌‌هند‌‌.
مارتین برایتوایت، مهاجم لگانس جد‌‌ید‌‌ترین گزینه بارسلوناست. مبلغ بند‌‌ آزاد‌‌سازی این بازیکن ۲۰ میلیون یورو است؛ د‌‌و برابر آنخل، بازیکن ختافه. راجر، بود‌‌یمیر و لوکاس پرس از د‌‌یگر گزینه‌های تیم کاتالانی هستند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.