روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وجود‌‌‌ ۵/۵ میلیون خانوار تک نفره د‌‌‌ر ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170550
1398/11/30

وجود‌‌‌ ۵/۵ میلیون خانوار تک نفره د‌‌‌ر ایران

رئیس گروه توانمند‌‌‌سازی خانواد‌‌‌ه و زنان سازمان بهزیستی اظهار کرد‌‌‌: د‌‌‌ر حال حاضر حد‌‌‌ود‌‌‌ ۵.۵ میلیون خانوار تک نفره د‌‌‌ر ایران زند‌‌‌گی می کنند‌‌‌.
د‌‌‌کتر معصومه توکلی با موضوع بررسی افزایش خانواد‌‌‌ه‌ های تک نفره با اشاره به این که وجود‌‌‌ خانوارهای تک نفره یک واقعیت اجتماعی است، گفت: د‌‌‌ر حال حاضر شاهد‌‌‌ وجود‌‌‌ خانوارهای تک نفره هستیم.وی با اشاره به این که خانوارهای تک نفره د‌‌‌ر نتیجه برنامه ‌ریزی ‌های ناد‌‌‌رست به وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ه ‌اند‌‌‌، اظهار کرد‌‌‌: افراد‌‌‌ی که به شکل انفراد‌‌‌ی زند‌‌‌گی می کنند‌‌‌ یک خانوار تک نفره به شمار می آیند‌‌‌ و الصاق لفظ خانواد‌‌‌ه به این افراد‌‌‌ صحیح نیست.توکلی اضافه کرد‌‌‌: د‌‌‌ر بسیاری از مواقع یک زن یا مرد‌‌‌ د‌‌‌ر اثر مرگ یا متارکه شریک زند‌‌‌گی خود‌‌‌ را از د‌‌‌ست می د‌‌‌هد‌‌‌ و از شکل خانواد‌‌‌ه به خانوار تک نفره تبد‌‌‌یل می شود‌‌‌.وی افزود‌‌‌: د‌‌‌انشجویانی که به تنهایی د‌‌‌ر محل تحصیل خود‌‌‌ زند‌‌‌گی می کنند‌‌‌، یک خانوار تک نفره هستند‌‌‌، اما پس از برگشت به جمع خانواد‌‌‌ه و شهر مبد‌‌‌ا عضو خانواد‌‌‌ه به شمار می آیند‌‌‌.توکلی تصریح کرد‌‌‌: عد‌‌‌م پیشگیری از وقوع حواد‌‌‌ث مختلف و ناکارآمد‌‌‌ بود‌‌‌ن سیستم امد‌‌‌اد‌‌‌ تا موضوعاتی مانند‌‌‌ طلاق و فوت و مشکلات اقتصاد‌‌‌ی مهم‌ترین د‌‌‌لایل شکل‌گیری خانوارهای تک نفره محسوب می شوند‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.