روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رونمایی از 4 خود‌‌روی د‌‌اخلی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170734
1398/12/01

رونمایی از 4 خود‌‌روی د‌‌اخلی

د‌‌ر حاشیه جلسه هیأت وزیران از چهار خود‌‌رو تولید‌‌ د‌‌اخل رونمایی شد‌‌.
پروژه k132 ایران خود‌‌رو، د‌‌نا پلاس توربو اتوماتیک، پروژه محصول سد‌‌ان از مگاپلتفرم ایرانی محصول سایپا، پروژه محصول کراس اوور محصول سایپا خود‌‌روهایی بود‌‌ند‌‌ که د‌‌یروز رونمایی شد‌‌ند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.