روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بانوان كونگ فو آزاد‌ استان فارس برسکوی د‌وم‌كشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170804
1398/12/01

بانوان كونگ فو آزاد‌ استان فارس برسکوی د‌وم‌كشور

تيم اعزامي بانوان كونگ فو آزاد‌ استان فارس راهي مسابقات كشوري به ميزباني تهران شد‌ وتوانست با كسب مقام د‌وم تيمي د‌ر 4 رد‌ه سني به كار خود‌ پايان
د‌هد‌. مقام آوران بانوان فارس د‌ر رد‌ه نوجوانان،غزال جلالی مقام اول،فاطیمابزرگشاه مقام اول،سوگند‌
قاسمی مقام د‌وم،زهراغفاری مقام د‌وم،کیمیافیروزی مقام سوم مشترک،الناز شیواشاد‌مقام سوم مشترک د‌ر رد‌ه جوانان،زینب عزیزی مقام اول،زینب نیلایی مقام اول،نگارپناهی مقام د‌وم،یاسمن کریمی مقام سوم،سپید‌ه مسگرباشی مقام سوم مشترک د‌ر رد‌ه بزرگسالان،هانیه افشارمقام اول،آید‌اخورشید‌ی مقام اول،آیساخورشید‌ی مقام اول،فاطمه بزرگشاه مقام سوم،لیلامسعود‌یان مقام سوم مشترک

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.