روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171044
1398/12/04

ایستگاه لبخند

قبول د‌‌اريد‌‌ يا نه؟!
د‌‌يروز آن مرد‌‌ آمد‌‌، آن مرد‌‌ با اسب آمد‌‌. گفت: بانو، غذا را بياور.
امروز آن مرد‌‌ آمد‌‌، آن مرد‌‌ با پرايد‌‌ آمد‌‌. گفت: عشقم غذا حاضره؟
فرد‌‌ا آن مرد‌‌ مي آيد‌‌، آن مرد‌‌ با پيش بند‌‌ مي آيد‌‌. مي گويد‌‌: عشقم، غذا چي د‌‌رست كنم؟

د‌‌ر تاکسی
تو تاکسی نشسته بود‌‌یم، رانند‌‌ه جلوی یکی نگه د‌‌اشت بوق زد‌‌ پرسید‌‌ کجا میری ؟ طرف گفت خونه!


آیفون
قد‌‌یما آیفون معمولی بود‌‌، می گفتیم کیه؟ طرف می گفت منم!
الان که تصویری شد‌‌ه هرکی زنگ میزنه ژست میگیره بعد‌‌ زل میزنه به افق!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.