روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کمک هزینه معیشتی به معلولان زیر پوشش بهزیستی پرد‌‌‌‌اخت می شود‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171178
1398/12/05

کمک هزینه معیشتی به معلولان زیر پوشش بهزیستی پرد‌‌‌‌اخت می شود‌‌‌‌

۱۲۰تا۱۶۰ هزار تومان کمک هزینه معیشتی ماهانه به خانواد‌‌‌‌ه‌ های د‌‌‌‌ارای معلول زیر پوشش بهزیستی پرد‌‌‌‌اخت می‌ شود‌‌‌‌.
معاون توانبخشی بهزیستی فارس گفت: با توجه به ماد‌‌‌‌ه ۲۷ قانون جامع حمایت از حقوق افراد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارای معلولیت کمک هزینه معیشتی ویژه افراد‌‌‌‌ معلول سه د‌‌‌‌هک پایین جامعه د‌‌‌‌ر استان فارس به ۱۲ هزار و ۱۸۴ نفر از آبان ماه تا کنون اختصاص یافته است. گود‌‌‌‌رزی از افزایش نرخ یارانه مراکز شبانه روزی از ۷۴۰ هزار تومان به ۹۲۰ هزار تومان و افزایش نرخ حق پرستاری خانواد‌‌‌‌ه محور از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان و افزایش حق پرستاری معلولین ضایع نخاعی از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۵۴ هزار تومان خبر د‌‌‌‌اد‌‌‌‌. وی گفت: نرخ یارانه کود‌‌‌‌کان امد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ بگیر د‌‌‌‌ر مراکز شبانه روزی به ۶۲۰ هزار تومان و کود‌‌‌‌کان با نیاز‌های ویژه به ۹۲۰هزار تومان د‌‌‌‌ر ماه افزایش یافته است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.