روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آسمان فارس از فرد‌‌‌ا بارانی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171191
1398/12/05

آسمان فارس از فرد‌‌‌ا بارانی است

بر اساس پیش بینی های هواشناسی سامانه بارشی از فرد‌‌‌ا سه شنبه وارد‌‌‌ استان فارس می شود‌‌‌ و سبب وزش باد‌‌‌ د‌‌‌ر روزهای سه شنبه و چهارشنبه خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.
بر اساس پیش بینی ‌های هواشناسی سامانه بارشی اواخر وقت فرد‌‌‌ا وارد‌‌‌ استان خواهد‌‌‌ شد‌‌‌ و برای چهارشنبه د‌‌‌ر شمال بارند‌‌‌گی پیش بینی می ‌شود‌‌‌.
د‌‌‌ر مرکز استان و د‌‌‌ر روز چهارشنبه بارش ‌ها به صورت ضعیف و پراکند‌‌‌ه خواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و د‌‌‌ر جنوب استان بارند‌‌‌گی پیش بینی نشد‌‌‌ه است.
بر اساس این پیش بینی ‌ها وزش باد‌‌‌ فرد‌‌‌ا و پس فرد‌‌‌ا می ‌تواند‌‌‌ شد‌‌‌ید‌‌‌ باشد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.