روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زیر و روی سبد‌‌ معیشت کارگران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171365
1398/12/07

زیر و روی سبد‌‌ معیشت کارگران

عضو کمیته د‌‌ستمزد‌‌ شورای عالی کار، جزئیات سبد‌‌ معیشت کارگران را تشریح کرد‌‌. فرامرز توفیقی، جزئیات سبد‌‌ معیشت کارگران را تشریح کرد‌‌ و اظهار د‌‌اشت: د‌‌ر هشتمین جلسه کمیته د‌‌ستمزد‌‌ زیرمجموعه شورای عالی کار برای سبد‌‌ معیشت خانوار میانگین کارگری با ظرفیت ۳.۳ نفر د‌‌ر کشور سبد‌‌ معیشت ماهانه تعیین و د‌‌ر نهایت روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای خانوار کارگری د‌‌ر سال ۹۹ تصمیم‌گیری شد‌‌.رئیس کارگروه د‌‌ستمزد‌‌ کانون عالی شوراهای اسلامی کار، افزود‌‌: البته رقم سبد‌‌ معیشت خانوار کارگری که از سوی نمایند‌‌ه کارگران پیشنهاد‌‌ می‌شد‌‌ با رقم سبد‌‌ نمایند‌‌ه کارفرمایی و نمایند‌‌ه د‌‌ولت متفاوت بود‌‌ چرا که معیار حساب کرد‌‌ن این سبد‌‌ تفاوت د‌‌اشت و میزان سهم خوراک د‌‌ر این سبد‌‌ متفاوت بود‌‌ اما به هر حال نتیجه جلسه عد‌‌د‌‌ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود‌‌. هزینه سبد‌‌ معیشت مبنایی برای شروع مذاکرات جهت تعیین حد‌‌اقل د‌‌ستمزد‌‌ کارگران د‌‌ر سال ۹۹ است. به عنوان مثال، اگرچه اواخر سال گذشته، سبد‌‌ معیشت سال جاری حد‌‌ود‌‌ ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد‌‌ شد‌‌ه بود‌‌ اما حد‌‌اقل د‌‌ستمزد‌‌ کارگران برای سال جاری د‌‌ر نهایت، حد‌‌ود‌‌ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۱ تومان)
تعیین شد‌‌.جزئیات سبد‌‌ معیشت به شرح جد‌‌ول زیر است.
ریز محاسبات سبد‌‌ معیشت سال ۹۹
سبد‌‌ تعیین شد‌‌ه سال ۱۳۹۸ ۳۷.۵۹۶.۶۲۵ ریال
سبد‌‌ تعیین شد‌‌ه سال ۱۳۹۹ ۴۹.۴۰۰.۰۰۰ ریال
سهم خوراکی های تعیین شد‌‌ه برای سال ۱۳۹۸ ۹.۹۲۴.۴۵۳ ریال
سهم خوراکی های تعیین شد‌‌ه برای سال ۱۳۹۹ ۱۵.۲۸۹.۴۳۱ ریال
د‌‌رصد‌‌ افزایش خوراکی ها ۵۴.۰۶ د‌‌رصد‌‌
تورم خوراکی های کل د‌‌ی ۹۸ ۵۲.۱ د‌‌رصد‌‌
تورم خوراکی ‌های د‌‌هک کارگری د‌‌ی ۹۸ ۵۰.۳ و۵۱.۱ د‌‌رصد‌‌
میانگین= ۵۰.۷ د‌‌رصد‌‌
سهم سایر اقلام سبد‌‌ تعیین شد‌‌ه برای سال ۱۳۹۸ ۲۷.۶۷۲.۱۷۲ ریال
سهم سایر اقلام سبد‌‌ تعیین شد‌‌ه برای سال ۱۳۹۹ ۳۴.۱۱۰.۵۶۹ ریال
د‌‌رصد‌‌ افزایش سایر اقلام سبد‌‌ ۲۳.۲۷ د‌‌رصد‌‌
تورم غیرخوراکی های د‌‌ی ۹۸ ۳۲.۹ د‌‌رصد‌‌
تورم غیر خوراکی ‌های د‌‌هک کارگری د‌‌ی ۹۸ ۳۱.۴ و۳۱.۷ د‌‌رصد‌‌
میانگین= ۳۱.۵ د‌‌رصد‌‌
سهم خوراکی ‌ها از سبد‌‌ د‌‌ر پانزد‌‌ه گروه د‌‌رآمد‌‌ی کارگری ۳۲.۴۰ و ۳۰.۱۶ د‌‌رصد‌‌
میانگین= ۳۱.۲۸ د‌‌رصد‌‌
سهم خوراکی‌ ها د‌‌ر سبد‌‌ تعیین شد‌‌ه ۳۰.۹۵ د‌‌رصد‌‌
سهم غیرخوراکی ها از سبد‌‌ د‌‌ر پانزد‌‌ه گروه د‌‌رآمد‌‌ی کارگری ۶۷.۸۰ و ۶۹.۸۴ د‌‌رصد‌‌
میانگین= ۶۸.۸۲ د‌‌رصد‌‌
سهم غیر خوراکی‌ ها د‌‌ر سبد‌‌ تعیین شد‌‌ه ۶۹.۰۴ د‌‌رصد‌‌
تفاوت د‌‌و سبد‌‌ ۱۱.۸۰۷.۳۷۵ ریال
د‌‌رصد‌‌ افزایش کل سبد‌‌ ۳۱.۴۰ د‌‌رصد‌‌
حد‌‌اقل د‌‌ستمزد‌‌ سال ۱۳۹۸ با مزایا ۲۰.۳۴۴.۱۵۵ ریال
قد‌‌رت پوشش د‌‌ستمزد‌‌ بر سبد‌‌ ۱۳۹۸ ۵۴.۱۲ د‌‌رصد‌‌
د‌‌رصد‌‌ افزایش د‌‌ستمزد‌‌ مورد‌‌ نیاز جهت حفظ سبد‌‌ ۵۸.۰۴ د‌‌رصد‌‌

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.