روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فارس استاني با كمترين نرخ تورم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171386
1398/12/07

فارس استاني با كمترين نرخ تورم

بیشترین نرخ تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ماهه مربوط به استان ایلام (٤٤.٦ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣٢.٨ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه به تفکیک استان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بهمن ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بهمن ماه ١٣٩٨ عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٩٧.٦ رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که نسبت به ماه قبل ١.١ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ٢.٢ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیل با ٠.٥ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش است.
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢٥.٠ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣٢.١ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) و کمترین آن مربوط به استان کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستان (١٨.٨ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) است.
نرخ تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ٣٧.٠ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بیشترین نرخ تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ماهه مربوط به استان ایلام (٤٤.٦ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣٢.٨ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) است. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بهمن ماه ١٣٩٨ عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٩٦.٧ رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که نسبت به ماه قبل ١.٢ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ٢.٢ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیل با ٠.٦ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش است.
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٢٥.١ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (٣١.٣ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) و کمترین آن مربوط به استان کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستان (١٨.٨ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) است.
نرخ تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری به عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ٣٦.٥ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بیشترین نرخ تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ماهه مربوط به استان ایلام (٤٣.٨ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣١.١ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.