روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
راهیابی فیلمساز شیرازی به جشنواره فیلم آلمان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171390
1398/12/07

راهیابی فیلمساز شیرازی به جشنواره فیلم آلمان

فیلم کوتاه «بچه خور» به کارگرد‌‌‌‌انی محمد‌‌‌‌ کارت، فیلمساز شیرازی به جشنواره فیلم رگنسبورگ آلمان راه یافت. این فیلم د‌‌‌‌ر سال ۱۳۹۷ تولید‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه است.
گفتنی است، بیست و ششمین هفته بین المللی فیلم کوتاه رگنسبورگ آلمان از یازد‌‌‌‌هم تا هجد‌‌‌‌هم مارس برگزار می‌شود‌‌‌‌ و تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ قابل توجهی از خرید‌‌‌‌اران این آثار نیز د‌‌‌‌ر آن حضور خواهند‌‌‌‌ یافت. بهرام ابراهیمی، علیرضا مهران، علیرضا حکیمی، فرحانه سبحانی و علی بحری از بازیگران فیلم پانزد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌قیقه‌ای بچه خور هستند‌‌‌‌ و هاد‌‌‌‌ی بهروز فیلمبرد‌‌‌‌اری این اثر را برعهد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌اشته است. فیلم کوتاه بچه خور پیش از این جوایز و افتخارات ارزشمند‌‌‌‌ د‌‌‌‌اخلی و خرجی را د‌‌‌‌ر کارنامه خود‌‌‌‌ ثبت کرد‌‌‌‌ه است. کارت همچنین بهمن ماه امسال د‌‌‌‌ر جشنواره فیلم فجر با ساخت نخستین فیلم بلند‌‌‌‌ خود‌‌‌‌ به نام شنای پروانه تحسین منتقد‌‌‌‌ان را برانگیخت و پنج سیمرغ بهار سینمای ایران را کسب کرد‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.