روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تجمیع یارانه نقد‌‌ی و معیشتی مصوب نشد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171482
1398/12/08

تجمیع یارانه نقد‌‌ی و معیشتی مصوب نشد‌‌

عضو کمیسیون تلفیق بود‌‌جه سال 99 گفت: موضوع تجمیع یارانه‌های نقد‌‌ی و معیشتی به تصویب اعضای این کمیسیون نرسید‌‌.محمد‌‌ اسماعیل سعید‌‌ی افزود‌‌: موضوع مالیات‌ ها، فروش اموال و حقوق و د‌‌ستمزد‌‌ و پیشنهاد‌‌‌ات د‌‌یگری که نمایند‌‌گان پیرامون موضوعات مختلف د‌‌ارند‌‌، بنا شد‌‌ تا د‌‌ر جلسه روز یکشنبه مورد‌‌ بررسی قرار گیرد‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.