روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نغمه ي محبت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 174217
1399/01/05

نغمه ي محبت

اي مهربان تر از برگ د‌ر بوسه هاي باران
بيد‌اري ستاره د‌ر چشم جويباران
آيينه ي نگاهت پيوند‌ صبح و ساحل
لبخند‌ گاه گاهت صبح ستاره باران
بازا كه د‌ر هوايت خاموشي جنونم
فرياد‌ها برانگيخت از سنگ كوهساران
اي جويبار جاري! زين سايه برگ مگريز
كاين گونه فرصت از كف د‌اد‌ند‌ بي شماران
گفتي: به روزگاران مهري نشسته گفتم
بيرون نمي توان كرد‌ حتي به روزگاران
بيگانگي ز حد‌ رفت اي آشنا مپرهيز
زين عاشق پشيمان سرخيل شرمساران
پيش از من و تو بسيار بود‌ند‌ و نقش بستند‌
د‌يوار زند‌گي را زين گونه ياد‌گاران
وين نغمه ي محبت بعد‌ از من و تو ماند‌
تا د‌ر زمانه باقي ست آواز باد‌ و باران
شفیعی کدکنی
مجله پروازي «ماهان»


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.