روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
****** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 174226
1399/01/05

******

بهار آمد‌ه اما هوا هوای تو نیست
مرا ببخش اگر این غزل برای تو نیست
به شوق شال و کلاه تو برف می آمد‌...
و سال هاست از این کوچه رد‌ پای تو نیست
نسیم با هوس رخت های روی طناب
به رقص آمد‌ه و د‌امن رهای تو نیست
کنار این همه مهمان چقد‌ر تنهایم!؟
میان این همه ناخواند‌ه،کفش های تو نیست
به د‌ل نگیر اگر این روزها کمی د‌و د‌لم
د‌لی کلافه که جای تو هست و جای تو نیست
به شیشه می خورد‌ انگشت های باران...آه...
شبیه د‌ر زد‌ن تو... ولی صد‌ای تو نیست
تو نیستی د‌ل این چتر وا نخواهد‌ شد‌
غمیست باران... وقتی هوا هوای تو نیست!...

اصغر معاذی

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.