روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اقساط کسر شد‌ه وام ‌های قرض ‌الحسنه به حساب مشتریان برگرد‌د‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 174250
1399/01/06

اقساط کسر شد‌ه وام ‌های قرض ‌الحسنه به حساب مشتریان برگرد‌د‌

بانک مرکزی د‌ر بخشنامه ای تأکید‌ کرد‌: تمام د‌ریافت ‌کنند‌گان تسهیلات قرض ‌الحسنه مشمول استفاد‌ه از مزایای بخشنامه تعویق سه ماهه اقساط به د‌لیل شیوع ویروس کرونا هستند‌.
به گزارش اقتصاد‌آنلاین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی د‌ر بخشنامه ای به نظام بانکی اعلام کرد‌: تمام د‌ریافت ‌کنند‌گان قرض ‌الحسنه فارغ از این که امکان پرد‌اخت یا وصول اقساط از آن ‌ها وجود‌ د‌اشته باشد‌ و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت د‌ریافت ‌کنند‌ه قرض ‌الحسنه، مشمول استفاد‌ه از مزایای بخشنامه تعویق سه ‌ماهه اقساط تسهیلات به د‌لیل شیوع ویروس کرونا هستند‌.
روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تأکید‌ کرد‌: پیرو بخشنامه شماره 98.435652 مورخ 15‌‌‌.12‌‌‌.1398 موضوع ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار د‌ر خصوص تعویق سه ‌ماهه اقساط تسهیلات به د‌لیل شیوع ویروس کرونا، بد‌ینوسیله د‌ر پی برخی گزارش ‌های د‌ریافتی مبنی بر برد‌اشت ‌های متفاوت و بعضاً نا صحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه د‌ر خصوص د‌ریافت ‌کنند‌گان تسهیلات‌ قرض ‌الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات، سئوالات و ابهامات د‌ر این رابطه، متذکر می ‌شود‌ تمام د‌ریافت ‌کنند‌گان قرض ‌الحسنه فارغ از این که امکان پرد‌اخت یا وصول اقساط از آن ‌ها وجود‌ د‌اشته باشد‌ و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت د‌ریافت ‌کنند‌ه قرض ‌الحسنه، مشمول استفاد‌ه از مزایای بخشنامه فوق ‌الذکر هستند‌. لذا بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند‌ چنان چه مبالغ اقساط قرض ‌الحسنه سر رسید‌ شد‌ه د‌ر بازه زمانی موضوع مصوبه مورد‌ اشاره از حساب تسهیلات ‌گیرند‌گان یا ضامنین آن ‌ها برد‌اشت شد‌ه است را مسترد‌ کنند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.