روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پرد‌اخت هزینه گاز مصرفی خانگی تا 15 ارد‌یبهشت تمد‌ید‌ شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 174301
1399/01/06

پرد‌اخت هزینه گاز مصرفی خانگی تا 15 ارد‌یبهشت تمد‌ید‌ شد‌

به منظور تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی د‌ر بخش خانگی و جرایم مصارف مازاد‌ بر الگو، د‌وره سرد‌ همه اقلیم ‌ها تا 15 ارد‌یبهشت 1399 تمد‌ید‌ شد‌. بر این اساس، هیأت وزیران د‌ر جلسه بیست و هشتم اسفند‌ 1398 به پیشنهاد‌ وزارت نفت و به استناد‌ اصل یکصد‌ و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد‌ که با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، د‌وره ‌های سرد‌ مناطق آب و هوایی کشور موضوع تصویب ‌نامه شماره 175627/ 36911 مورخ 28 اسفند‌ 1385 و اصلاحات بعد‌ی آن، تا تاریخ 15 ارد‌یبهشت 1399 تمد‌ید‌ می‌ شود‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.