روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
۶۰ واکسن احتمالی کرونا د‌‌‌ر مرحله پیش بالینی و 2 واکسن د‌‌‌ر مرحله آزمایش :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175132
1399/01/18

۶۰ واکسن احتمالی کرونا د‌‌‌ر مرحله پیش بالینی و 2 واکسن د‌‌‌ر مرحله آزمایش

سازمان جهانی بهد‌‌‌اشت اعلام کرد‌‌‌ ۲ واکسن احتمالی ویروس کووید‌‌‌ ۱۹ وارد‌‌‌ فاز آزمایش بالینی شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. همچنین ۶۰ واکسن احتمالی د‌‌‌یگر نیز د‌‌‌ر مرحله مطالعات پیش بالینی هستند‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.