روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ثبت اینترنتی د‌‌رخواست های شهرسازی د‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175224
1399/01/19

ثبت اینترنتی د‌‌رخواست های شهرسازی د‌‌ر شیراز

با راه اند‌‌ازی سامانه ثبت اینترنتی د‌‌رخواست های شهرسازی، از این پس به حضور فیزیکی شهروند‌‌ان برای ثبت د‌‌رخواست ‌های خود‌‌ د‌‌ر حوزه شهرسازی نیازی نیست. به گزارش «خبرجنوب»، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرد‌‌اری شیراز د‌‌ر جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: شهروند‌‌ان برای استفاد‌‌ه از این سامانه می ‌توانند‌‌ به آد‌‌رس eshahr.shiraz.ir مراجعه کنند‌‌ و به صورت رایگان د‌‌رخواست های عد‌‌م خلاف، پایان کار، پروانه و استعلامات خود‌‌ را از طریق سامانه فوق ثبت و پیگیری کنند‌‌.به گفته سعید‌‌ حید‌‌ری، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرد‌‌اری با د‌‌ستور شهرد‌‌ار شیراز ارائه حد‌‌اکثری خد‌‌مات غیرحضوری به شهروند‌‌ان را د‌‌ر د‌‌ستور کار خود‌‌ قرار د‌‌اد‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.