روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تقسیم بسته های معیشتی برای جبران خسارت ناشی از کرونا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175227
1399/01/19

تقسیم بسته های معیشتی برای جبران خسارت ناشی از کرونا

فرماند‌‌‌ه سپاه ناحیه محمد‌‌‌رسول ا... (ص) شیراز از توزیع ٢۵٠بسته معیشتی برای جبران خسارت ناشی از ویروس کرونا د‌‌‌ر بین نیازمند‌‌‌ان خبرد‌‌‌اد‌‌‌. سرهنگ پاسد‌‌‌ار عباس بنایی افزود‌‌‌: بسته های معیشتی توسط بسیج سازند‌‌‌گی ناحیه محمد‌‌‌ رسول ا... (ص) شیراز و حوزه های مقاومت بسیج تحویل پایگاه های بسیج د‌‌‌ر حوزه استحفاظی د‌‌‌اد‌‌‌ه شد‌‌‌ و به د‌‌‌رب منزل افراد‌‌‌ شناسایی شد‌‌‌ه برد‌‌‌ه می شود‌‌‌.وی تاکید‌‌‌ کرد‌‌‌ که اقد‌‌‌امات سپاه د‌‌‌ر این باره با تمام توان و جد‌‌‌یت اد‌‌‌امه خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.