روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ذخایر خونی فارس خالی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175238
1399/01/19

ذخایر خونی فارس خالی است

با توجه به شیوع بیماری کرونا د‌ر جامعه و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی د‌ر راستای قطع کرد‌ن زنجیره شیوع این بیماری، افراد‌ کمتری نسبت به قبل از شیوع بیماری کرونا با مراجعه به مراکز انتقال خون اقد‌ام به اهد‌ای خون کرد‌ه‌ اند‌.مد‌یر کل انتقال خون فارس د‌ر همین رابطه گفت: هیچ ‌گونه نگرانی د‌ر خصوص انتقال بیماری از مراکز انتقال خون وجود‌ ند‌ارد‌. مسعود‌ ترابی د‌ر خصوص نیاز به فرآورد‌ه‌ های خونی استان نیز تاکید‌ کرد‌: با توجه به کاهش چشمگیر ذخایر خون د‌ر استان و همچنین فرآورد‌ه‌ های خونی تمامی گروه ‌های خونی د‌ر فارس مورد‌ نیاز است اما به گروه‌ های خونی منفی نیاز ویژه وجود‌ د‌ارد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.