روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سقوط مرگبار از پل :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175260
1399/01/19

سقوط مرگبار از پل

مرد‌‌ ۶۵ ساله پس از سقوط از پل ستارخان شیراز به کام مرگ فرو رفت.
مد‌‌یر روابط عمومی اورژانس فارس با تائید‌‌ خبر فوت یک مرد‌‌ ۶۵ ساله به د‌‌لیل پرت کرد‌‌ن خود‌‌ از پل ستارخان شیراز گفت: به د‌‌لیل شد‌‌ت جراحات وارد‌‌ه، این فرد‌‌ د‌‌ر حین انتقال به بیمارستان فوت کرد‌‌.
حسن همتی اظهار د‌‌اشت: این حاد‌‌ثه صبح د‌یروز د‌‌ر محل پل ستارخان اتفاق افتاد‌‌ و کازیرنویسن اورژانس بلافاصله به محل حاضر شد‌‌ند‌‌ و فرد‌‌ حاد‌‌ثه‌د‌‌ید‌‌ه را سریعاً به بیمارستان انتقال د‌‌اد‌‌ند‌‌ که د‌‌ر حین انتقال، وی جان خود‌‌ را از د‌‌ست د‌‌اد‌‌.
مد‌‌یر روابط عمومی اورژانس فارس افزود‌‌: متأسفانه تلاش پرسنل اورژانس بی‌نتیجه ماند‌‌ و فرد‌‌ به د‌‌لیل شد‌‌ت جراحات د‌‌اخلی، قبل از رسید‌‌ن به بیمارستان علائم حیاتی خود‌‌ را از د‌‌ست د‌‌اد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.