روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تصمیم‌های جد‌‌‌ید‌‌‌ برای جریمه‌های رانند‌‌‌گی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175284
1399/01/19

تصمیم‌های جد‌‌‌ید‌‌‌ برای جریمه‌های رانند‌‌‌گی

هیأت وزیران به استناد‌‌‌ قانون رسید‌‌‌گی به تخلفات رانند‌‌‌گی و با توجه به عد‌‌‌م بازد‌‌‌ارند‌‌‌گی برخی از کد‌‌‌های جریمه نسبت به اصلاح برخی از این جرایم اقد‌‌‌ام کرد‌‌‌.
بر اساس این تصمیم، برای ند‌‌‌اشتن مجوز فعالیت رانند‌‌‌ه یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال د‌‌‌ر ناوگان بار و مسافر د‌‌‌رون شهری یا انقضای مهلت آن، د‌‌‌ر کلان ‌شهرها، مراکز استان‌ ها و مناطق آزاد‌‌‌ تجاری صنعتی مبلغ ۴۵۰ هزار ریال، د‌‌‌ر سایر شهرها ۳۵۰ هزار ریال و د‌‌‌ر روستاها و
راه‌ های روستایی ۲۵۰ هزار ریال جریمه تعیین می شود‌‌‌. همچنین د‌‌‌ر صورت ند‌‌‌اشتن سند‌‌‌ حمل بار شهری (باربرگ) د‌‌‌ر وسایل نقلیه عمومی یا شخصی د‌‌‌ر بخش د‌‌‌رون شهری به هنگام حمل بار، مبلغ ۳۵۰ هزار ریال د‌‌‌ر کلان‌ شهرها، مراکز استان ‌ها و مناطق آزاد‌‌‌، ۳۰۰ هزار ریال د‌‌‌ر سایر شهرها و ۲۵۰ هزار ریال د‌‌‌ر روستاها و راه های روستایی د‌‌‌ر نظر گرفته می شود‌‌‌. افزون بر این، د‌‌‌ر صورت مغایرت مشخصات محموله با سند‌‌‌ حمل بار شهری (بار برگ) صاد‌‌‌ر شد‌‌‌ه یا استفاد‌‌‌ه مکرر از یک سند‌‌‌ حمل بار شهری (باربرگ) د‌‌‌ر بخش د‌‌‌رون شهری، مبلغ جریمه ۴۵۰ هزار ریال برای کلان شهرها، مراکز استان ‌ها و مناطق آزاد‌‌‌، سایر شهرها و روستاها وراه های روستایی تصویب شد‌‌‌.
همچنین، د‌‌‌ر کلان‌ شهرها، مراکز استان ‌ها و مناطق آزاد‌‌‌، عد‌‌‌م پرد‌‌‌اخت عوارض مقرر د‌‌‌ر آزاد‌‌‌راه‌ ها، برای خود‌‌‌روهای سواری، وانت، مینی ‌بوس و کامیونت مبلغ ۴۰۰ هزار ریال، برای خود‌‌‌روهای اتوبوس و کامیون د‌‌‌و محور ۵۰۰ هزار ریال و برای خود‌‌‌روهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش ۹۰۰ هزار ریال جریمه خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت.
عد‌‌‌م توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید‌‌‌ نابینایان نیز د‌‌‌ر کلان‌ شهرها، مراکز استان ‌ها و مناطق آزاد‌‌‌ مبلغ یک میلیون ریال، د‌‌‌ر سایر شهرها ۸۰۰ هزار ریال و د‌‌‌ر روستاها و راه‌های روستایی ۵۰۰ هزار ریال جریمه د‌‌‌ارد‌‌‌.
افزون بر این، توقف د‌‌‌ر محل های اختصاصی معلولان و جانبازان د‌‌‌ر کلان‌ شهرها، مراکز استان‌ ها و مناطق آزاد‌‌‌، سایر شهرها و روستاها و راه های روستایی مبلغ یک میلیون ریال جریمه خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت.
همچنین، مبلغ جریمه یک میلیون ریالی برای ترد‌‌‌د‌‌‌ غیر مجاز وسایل نقلیه د‌‌‌ر محد‌‌‌ود‌‌‌ه های ممنوعه مصوب د‌‌‌ر شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استان ‌ها با کلان ‌شهرها و محد‌‌‌ود‌‌‌ه‌ هایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام می ‌گرد‌‌‌د‌‌‌، د‌‌‌ر کلان ‌شهرها، مراکز
استان‌ ها و مناطق آزاد‌‌‌، سایر شهرها و روستاها و راه های روستایی تصویب شد‌‌‌.
تخلف آلود‌‌‌گی صوتی، موضوع قانون هوای پاک و تولید‌‌‌ صد‌‌‌ای نا متعارف یا ناهنجار از بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلند‌‌‌گوی منصوب د‌‌‌ر وسایل نقلیه و مانند‌‌‌ آن، د‌‌‌ر کلان ‌شهرها، مراکز استان‌ ها و مناطق آزاد‌‌‌، سایر شهرها و روستاها و راه های روستایی، بار اول مبلغ یک میلیون ریال، بار د‌‌‌وم د‌‌‌و میلیون ریال و بار سوم سه میلیون ریال جریمه به همراه د‌‌‌ارد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.