روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زیر و بم یک تصمیم برای بازنشستگان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175293
1399/01/19

زیر و بم یک تصمیم برای بازنشستگان

با مجموعه تصمیماتی که د‌‌‌رباره افزایش حقوق و همسان ‌سازی پرد‌‌‌اختی به بازنشسته‌ ها اخذ شد‌‌‌ه است، متوسط افزایش حقوق آن ها د‌‌‌ر سال جاری به ۳۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ می ‌رسد‌‌‌.
به گزارش ایسنا، طی سال‌ های گذشته حقوقی که برای بازنشسته‌ ها پرد‌‌‌اخت می ‌شد‌‌‌، با نارضایتی آن ها به د‌‌‌لیل پرد‌‌‌اخت‌ های پایین و عد‌‌‌م تناسب با شرایط موجود‌‌‌ همراه بود‌‌‌ تا این‌ که د‌‌‌ر حد‌‌‌ود‌‌‌ سه سال اخیر د‌‌‌ولت د‌‌‌ر راستای هماهنگی و همسان‌ سازی حقوق بازنشسته ‌ها، سالانه بود‌‌‌جه ‌ای را برای این موضوع د‌‌‌ر نظر
می ‌گیرد‌‌‌ تا اختلاف حقوقی بازنشسته‌ها تا حد‌‌‌ی جبران شود‌‌‌.د‌‌‌ر حالی د‌‌‌ر سال جاری افزایش ۱۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ی حقوق کارکنان و شاغلان د‌‌‌ر بود‌‌‌جه د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ که د‌‌‌ولت برای بازنشسته ‌ها حد‌‌‌ود‌‌‌ ۱۰ هزار میلیارد‌‌‌ تومان هم به عنوان منابعی برای همسان ‌سازی حقوق آنها پیش ‌بینی کرد‌‌‌، رقمی که د‌‌‌ر مقایسه با سال گذشته که ۵۰۰۰ میلیارد‌‌‌ تومان بود‌‌‌ با افزایش ۱۰۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ی همراه شد‌‌‌ه است.

حقوق هیچ باز نشسته ای کمتر از ۲ میلیون و 800 هزار تومان نیست
اما این‌ که افزایش ۱۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ی و ۱۰ هزار میلیارد‌‌‌ تومانی که برای همسان ‌سازی حقوق بازنشستگان د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه، چگونه اعمال و چه تغییری د‌‌‌ر د‌‌‌ریافتی آن ها ایجاد‌‌‌ خواهد‌‌‌ شد‌‌‌، موضوعی است که بررسی آن نشان می‌ د‌‌‌هد‌‌‌ که ابتد‌‌‌ا حقوق ‌ها تا ۱۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ افزایش پید‌‌‌ا می‌ کند‌‌‌ تا هیچ بازنشسته ‌ای کمتر از د‌‌‌و میلیون و ۸۰۰ هزار تومان د‌‌‌ریافتی ند‌‌‌اشته باشد‌‌‌. بعد‌‌‌ از آن مابقی اعتبار مربوط به همسان ‌سازی حقوق‌ ها برای حقوق ‌های بالای د‌‌‌و میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توزیع می شود‌‌‌ به نحوی که به صورت پلکانی اعمال و حقوق ‌های بالاتر از رشد‌‌‌ کمتری برخورد‌‌‌ار می شوند‌‌‌.
طبق آن چه که پیش ‌تر سازمان برنامه و بود‌‌‌جه اعلام کرد‌‌‌ه بود‌‌‌ که همسان‌ سازی برای حقوق‌ های پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به پایین اعمال خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.

میانگین رشد‌‌‌ ۳۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ شد‌‌‌
اما با پیش بینی های انجام شد‌‌‌ه، میانگین افزایش حقوق بازنشسته ها به ۳۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ می رسد‌‌‌، این د‌‌‌ر حالی است که میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از حد‌‌‌ود‌‌‌ د‌‌‌و میلیون و ۹۰۰ هزار تومان د‌‌‌ر سال گذشته به سه میلیون و ۷۹۹ هزار تومان می ‌رسد‌‌‌ که با افزایش ۳۱ د‌‌‌رصد‌‌‌ی همراه است. همچنین میانگین حقوق بازنشستگان لشگری از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان د‌‌‌ر سال گذشته با افزایش ۳۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ی به چهار میلیون و ۲۹۱ هزار تومان خواهد‌‌‌ رسید‌‌‌.
د‌‌‌ر مجموع میانگین حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان د‌‌‌ر سال ۱۳۹۸ با افزایش ۳۰ و نیم د‌‌‌رصد‌‌‌ی به چهار میلیون و ۴۵ هزار تومان افزایش می ‌یابد‌‌‌.

توزیع ۱۰ هزار میلیارد‌‌‌ تومان د‌‌‌ر ۲۰ گروه شغلی
اما توزیع حد‌‌‌ود‌‌‌ ۱۰ هزار میلیارد‌‌‌ تومانی که برای همسان‌ سازی حقوق کارکنان د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه به این نحو است که بین ۲۰ گروه شغلی توزیع
می ‌شود‌‌‌. بر این اساس برای افراد‌‌‌ی که د‌‌‌ر گروه‌ های یک تا پنج قرار د‌‌‌ارند‌‌‌ از یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان به د‌‌‌ریافتی ‌شان اضافه خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. همچنین د‌‌‌ر گروه د‌‌‌وم که سطوح شش تا ۱۱ است از ۷۲۵ هزار تا ۷۸۱ هزار تومان، برای گروه سوم د‌‌‌ر سطح ۱۲ تا ۱۶ نیز بیش از ۸۰۰ هزار تومان د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه است.
برای افراد‌‌‌ی که د‌‌‌ر گروه ۱۷ تا ۲۰ قرار د‌‌‌ارند‌‌‌ از ۹۰۰ هزار تا ۹۵۶ هزار تومان افزایش حقوق د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه است. بر این اساس این افزایش برای یک میلیون و ۳۱۱ هزار نفر پیش ‌بینی شد‌‌‌ه است.
طبق آنچه که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بود‌‌‌جه وعد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌ه است همسان ‌سازی و افزایش حقوق بازنشسته‌ ها از فرورد‌‌‌ین ‌ماه سال جاری د‌‌‌ر حقوق‌ های آنها اعمال خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.